Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới có quyết định về việc đưa vào diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán là số âm.

0207468b-4d07-44ac-88fe-cfef4896cdd3-1712721037.jpg
 

Đồng thời, HNX cũng thông báo đưa cổ phiếu NVB vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2024.